Instalator validat in cadrul Programului AFM privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica

 Lista solicitantilor aprobati in cadrul programului AFM privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala sesiunea 2021-2022

 

Conform sedintei Comitetului Directoral din data de 26.08.2019 , ne aflam pe lista instalatorilor validati in cadrul Programului AFM privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica,in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala .

Conform ” Formei consolidată a Ordinului nr. 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – publicat la 04.09.2019 ” , actele necesare depunerii dosarului :

a)cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid; ( https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare.php)

b)actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

c)împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;

d)actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;

e)extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

e 1 )copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;

f)în situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective;

g)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; în situaţia în care certificatul este obţinut de solicitant în format SPV, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;

i)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării:

(1)Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)este persoană fizică cu domiciliul în România;

b)este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c)are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;

d)imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e)nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

f)solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;

g)solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2)În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.

(3)Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie.

 

Pentru mai multe detaltii , ne gasiti la adresa de mail : electro_construct@yahoo.com

Sau la numarul de telefon : 0338.401.002

Contactează-ne:

Please leave this field empty.